Darba drošība

Darba drošība

2006.gada martā SIA REGRAND ir atzīta par darba drošības jautājumos kompetentu organizāciju un tās kompetencē ir darba vides iekšējās uzraudzības nodrošināšana, kā arī citu normatīvajos aktos paredzēto darba drošības pakalpojumu sniegšana uzņēmumos.

Pamatojoties uz vienošanos ar pasūtītāju, darba drošības jautājumos kompetenta organizācija uzņēmumā izveido un uztur darba drošības sistēmu un veic šādas pamata darbības: 

1) izvērtē darba vides riskus uzņēmumā;
2) novērtē, vai uzņēmums atbilst darba drošības normatīvo aktu, kā arī saistīto normatīvo aktu (piemēram, ugunsdrošības, drošības, strādājot ar ķīmiskām vielām un produktiem, drošības, izmantojot potenciāli bīstamas iekārtas) prasībām;
3) izstrādā darba drošības plānu nolūkā novērst konstatētos darba vides riskus vai samazināt tos līdz pieļaujamam līmenim, kā arī nodrošina uzņēmuma atbilstību darba drošības normatīvo aktu prasībām;
4) izstrādā darba drošības instrukcijas un citus iekšējos dokumentus, kas reglamentē darba drošības jautājumus;
5) organizē uzņēmuma personāla apmācības/instruktāžu par darba drošības un ugunsdrošības jautājumiem;
6) veic apgaismojuma un mikroklimata parametru mērījumus darba vietās;
7) organizē uzņēmuma personāla obligātās veselības pārbaudes;
8) veic uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu;
9) nodrošina darba drošības normatīvo aktu monitoringu;
10) pārstāv pasūtītāja intereses Valsts darba inspekcijā;
11) sniedz citus darba drošības pakalpojumus.